Personal Training  |  Voeding  |  Lifestyle  |  Mindset & Coaching | Bootcamp

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID FitFuelLifestyle

1. Inleiding

Dit Algemene Voorwaarden en Privacybeleid
beschrijft hoe Fit Fuel Lifestyle (“wij”, “ons”) uw
persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in verband met de
online fitness coaching diensten als ook de overige diensten die wij aanbieden. 
Als ook de algemene bepalingen uiteengezet in dit document.

2. Wie wij zijn

Fit Fuel Lifestyle, gevestigd te Landgraaf, is

een vooraanstaand platform voor online Fitness en Coaching, Personal training
en Lifestyle, niet gelimiteerd tot voorgaande.
U kunt ons bereiken via het contactformulier.

3. Welke gegevens we verzamelen

Persoonlijke informatie die u verstrekt bij
het registreren op onze website en/of app, waaronder uw naam, contactgegevens,
profielfoto, geslacht, geboortedatum, gezondheidsinformatie en fysieke conditie
en meer dat noodzakelijk wordt geacht voor een optimale dienstverlening.

Gegevens gerelateerd aan uw bezoeken aan onze
website, zoals verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere
communicatiegegevens.

Informatie betreffende uw fysieke conditie en
gezondheid, indien u ervoor kiest deze te delen via onze gezondheids- en
fitnessapplicaties.

Gegevens ontvangen van andere bronnen, zoals
sociale media platforms, die uw toestemming hebben gekregen om gegevens met ons
te delen.

4. Hoe we uw gegevens gebruiken

Bij Fit Fuel Lifestyle gebruiken we de verzamelde gegevens om:

U toegang te geven tot specifieke delen van onze website.
De door u gevraagde producten en diensten te leveren.
U te informeren over veranderingen in onze diensten.
Onderzoek te doen en onze diensten en producten te verbeteren.
U periodieke nieuwsbrieven te sturen, mits u hiervoor kiest.
U kunt zich altijd uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.
Fitnessprogramma’s op maat te maken.
Marketing.

5. Hoe we uw gegevens delen

Uw gegevens worden gehost op de door ons
gekozen hoster voor webservices en de applicatie hoster gekozen voor de
diensten van onze APP te leveren.  
Deze door ons geleverde diensten worden niet met andere partijen gedeeld, behalve
zoals hieronder beschreven onder “Wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming.”

6. Hoe we uw gegevens beveiligen

We nemen passende maatregelen tot het beste
van onze invloed en kunnen om uw gegevens te beschermen. Webservices en de APP beveiliging
van de gegevens wordt echter beheerd door het Duitse bedrijf Strato en het Nederlandse
bedrijf Vytal op het moment van schrijven (dd. 21-maart-2024).

7. Uw rechten

U heeft bij Fit Fuel Lifestyle de volledige
controle over uw gegevens. U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke
gegevens niet te verwerken. Dit recht kunt u te allen tijde uitoefenen door
contact met ons op te nemen via het contactformulier. Daarnaast heeft u het
recht om de door ons bewaarde persoonlijke gegevens te bekijken, te wijzigen of
te verwijderen via uw accountinstellingen.
Wij zullen ons wel houden aan de wettelijke bepalingen omtrent het bewaren van
gegevens zoals voorgeschreven in de wet.

8. Hoe lang we uw gegevens bewaren aangaande
de APP

Als u uw abonnement opzegt, zullen wij uw
account archiveren, dit als u mocht besluiten als klant terug te keren u
wederom over uw geschiedenis beschikt binnen uw profiel.
Als u binnen 6 maanden niet bent teruggekeerd als klant zullen wij uw account
definitief verwijderen. Dit heeft tot gevolg dat deze gegevens niet meer terug
te zetten zijn dan wel te herstellen.

9. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen op onze website zijn
eigendom van Fit Fuel Lifestyle. Het is niet toegestaan deze afbeeldingen te
gebruiken, verspreiden of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van
Fit Fuel Lifestyle.

10. Veiligheid en aansprakelijkheid

U verklaart hierbij Fit Fuel Lifestyle in geval van kosten, schaden en interesse als gevolg van het 
volgen van de training, diensten of producten niet aansprakelijk te stellen.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, mogelijke blessures, ongevallen of andere
negatieve gezondheidsgevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het trainen.

Fit Fuel Lifestyle streeft ernaar om alle trainingen zo veilig mogelijk te maken, maar is niet
aansprakelijk voor eventuele blessures of schade die kan ontstaan door het niet juist volgen van 
de instructies, richtlijnen en adviezen van de training.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de coach op de hoogte te
brengen van alle mogelijke redenen (zoals ziekte of andere lichamelijke problemen) waardoor de risico’s
die aan de trainingen verbonden zijn, 
toegenomen zouden kunnen zijn.

11. Wet algemene verordening
gegevensbescherming

Met inachtneming van de Wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming zal Fit Fuel Lifestyle strikt vertrouwelijk met
de persoonsgegevens van u omgaan. De persoonsgegevens zullen niet aan derden
ter beschikking worden gesteld, tenzij u hiervoor toestemming geeft en
uitgezonderd het ter incasso uit handen geven van een openstaande vordering aan
het gerechtsdeurwaarderskantoor. Uw gegevens betreffende uw fitnessadvies
worden door Fit Fuel Lifestyle uitsluitend voor dit doel gebruikt. Wij mogen uw
persoonlijke gegevens aan onze dienstverleners in de USA verstrekken om u de
informatie, services of diensten te verschaffen die u wenst en die ons
assisteren om onze verplichtingen in deze overeenkomst na te komen.

12. Overdracht van gegevens buiten
de EU

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen
aan en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door dit privacybeleid te
accepteren, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking van uw
gegevens in de Verenigde Staten.

13. Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar
aanleiding van de overeenkomst tussen het lid / klant en Fit Fuel Lifestyle,
zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar
Fit Fuel Lifestyle is gevestigd.

Door zijn inschrijving verklaart het lid / klant de algemene voorwaarden
en de huisregels van Fit Fuel Lifestyle te accepteren.

14. Geen garantie van resultaten

Fit Fuel Lifestyle streeft ernaar om diensten van hoge

kwaliteit te leveren en zal zich inspannen om u te helpen uw fitnessdoelen te
bereiken. Echter, de cliënt erkent en begrijpt dat het behalen van persoonlijke
fitnessdoelen afhankelijk is van vele factoren buiten de controle van
Fit Fuel Lifestyle, waaronder de inzet en de naleving van de cliënt van het programma.

Daarom kan Fit Fuel Lifestyle geen garantie
geven dat de cliënt zijn of haar beoogde doelen zal bereiken en is niet
aansprakelijk indien de beoogde doelen niet worden bereikt.

15. Contactinformatie

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of
uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de chat binnen de
APP of www.fitfuellifestyle.com/contactformulier.

16. Wijzigingen aan dit beleid

Dit beleid kan worden gewijzigd en eventuele
wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Nieuwe wijzigingen gelden automatisch
en zijn van toepassing op uw gegevens, ook als u in het verleden een oudere
versie van dit beleid heeft getekend of ermee akkoord bent gegaan of online
heeft gelezen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om bij ons te
informeren naar eventuele updates of wijzigingen in dit beleid.

17. Veiligheid

Bij Fit Fuel Lifestyle streven we ernaar om uw
informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik. We
nemen passende maatregelen om uw gegevens veilig te bewaren en te beschermen.

18. Personal Training voorwaarden

Flexibiliteit in structuur
Als je een personal trainingstraject voor een langere termijn aangaat, is het mogelijk om in overleg de structuur aan te passen.
Bijvoorbeeld, als je oorspronkelijk hebt gekozen voor twee sessies per week, kan dit in overleg worden aangepast naar een andere frequentie.

Geen terugbetaling bij voortijdige beëindiging
Als je besluit om het personal trainingstraject voortijdig te beëindigen, wordt het vooruitbetaalde geld niet terugbetaald. Dit geldt ook als je hebt gekozen voor een pakket van meerdere maanden en besluit om voortijdig te stoppen. Je bent verplicht het volledige bedrag van het afgesloten contract te betalen.

Annuleringsbeleid
Als je een geplande personal trainingssessie wilt annuleren, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie in rekening gebracht of, bij een voorafgesloten traject van langere termijn, geboekt als getrainde uren.

Medische vrijwaring
Voordat je deelneemt aan een personal trainingstraject, dien je medisch goedgekeurd te zijn voor fysieke activiteit.
Eventuele medische aandoeningen of beperkingen dienen voorafgaand aan het traject aan ons te worden gemeld.

Vertrouwelijkheid
Alle persoonlijke en medische informatie die tijdens het traject wordt gedeeld, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Intellectueel eigendom
Alle trainingsmaterialen, inclusief maar niet beperkt tot trainingsplannen en voedingsadviezen, zijn het intellectuele eigendom van Fit Fuel Lifestyle en mogen niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Overmacht
In geval van overmacht, zoals natuurrampen, pandemieën of andere onvoorziene omstandigheden,
zijn wij niet aansprakelijk voor het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen diensten.

19. Bootcamp voorwaarden

Inschrijving en betaling:

Inschrijving voor de bootcamp is definitief na ontvangst van de betaling, maar mag worden gewijzigd als er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden van annulering binnen x-tijd. 

Betaling dient voorafgaand aan de bootcamp te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Annulering en restitutie

Annulering van deelname aan de bootcamp is mogelijk tot 2 uur voor aanvang van de sessie, tenzij anders aangegeven. 

Bij annulering binnen minder dan 2 uur vindt geen resitutie plaats.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de bootcamp geschiedt op eigen risico.

Fit Fuel Lifestyle en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, blessures of materiële schade die voortvloeit uit of verband houdt met deelname aan de bootcamp.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van oefeningen op een veilige en correcte manier, en voor het luisteren naar hun eigen lichaam om overbelasting of letsel te voorkomen.

Bij twijfel over de gezondheid of geschiktheid om deel te nemen aan de bootcamp, wordt geadviseerd om vooraf een arts te raadplegen.

Aanpassingen en wijzigingen

Fit Fuel Lifestyle behoudt zich het recht voor om het schema, de locatie, of andere aspecten van de bootcamp te wijzigen indien nodig. Deelnemers worden tijdig op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

Privacy en gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij inschrijving voor de bootcamp worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met deelnemers.

Fit Fuel Lifestyle verbindt zich ertoe om persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Gebruik van foto- en videomateriaal

Deelnemers stemmen ermee in dat foto- en videomateriaal dat tijdens de bootcamp wordt gemaakt, kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden op sociale mediaplatforms en andere marketingmaterialen van Fit Fuel Lifestyle en andere daaruit voortvloeiende bedrijven onder de vlag van Fit Fuel Lifestyle.

Deelnemers die niet gefotografeerd of gefilmd willen worden, dienen dit voorafgaand aan de bootcamp aan te geven bij het personeel van Fit Fuel Lifestyle.

Gegevensbeheer

De registratiegegevens en andere persoonlijke informatie die worden verstrekt voor deelname aan de bootcamp worden onderhouden en verwerkt via een app van een externe partij gekozen door Fit Fuel Lifestyle.

Fit Fuel Lifestyle draagt zorg voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van deze gegevens, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Deelnemers kunnen voor meer informatie over het gegevensbeheer en privacybeleid van de externe partij contact opnemen met Eversports of de dan geldende gekozen partij.

Overige bepalingen

Door deel te nemen aan de bootcamp, stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Fit Fuel Lifestyle zonder voorafgaande kennisgeving.

20. Digitale ondertekening

Akkoord met algemene voorwaarden en privacybeleid
Door het invullen van je naam en overige gegevens in de survey “Algemene voorwaarden en privacybeleid van Fit Fuel Lifestyle” via de App of webbased formulier, bevestig je dat je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Fit Fuel Lifestyle hebt gelezen en begrepen.

Digitale handtekening
Het invullen van je naam en overige gegevens in de survey geldt als een digitale handtekening. Met deze digitale handtekening ga je akkoord met alle zaken die zijn beschreven in de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

21. Betalingen

Klarna
Betalingen die geschieden via Klarna hebben hun eigen geldende privacy policy. 
Deze is hier te vinden: https://docs.klarna.com/klarna-payments/legal-and-privacy/eu/

Translate »